قوانین مرتبط با پیاده سازی سامانه جامع تجارت


برای بيان اهميت پياده سازی و کاربرد سامانه جامع تجارت، در این بخش قوانين مرتبط با سامانه جامع تجارت (سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت) بيان خواهد شد.

-1 1 ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب )1931

مرجع تصویب: مجلس شورای اسالميتاریخ تصویب: 1312/11/11شماره: 173511

به منظور تجميع دادهها و یکپارچهسازی ارالعات مربوط به سامانه مذکور (سامانه شناسایي و مبارزه باکاالی قاچاق) در تبارره)3(

ماده)5( و به منظور کاهش زمينههای بروز قاچاق کاال و ارز: الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسالمي ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام

به تهيه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. تباره- کليه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجي کشور، موظفند با اجراء و بهرهبرداری از این سامانه به ارائه و تبرادل ارالعرات از

رریق آن اقدام نمایند.

-1 1 ماده 9 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع تصویب: هيئت وزیرانتاریخ تصویب: 1315/14/16شماره: 46443

به منظور یکپارچهسازی ارالعات مرتبط با سامانه موضوع ماده )2( این آیيننامه و کاهش زمينه های برروز قاچراق، وزارت صرنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای موضوع ماده )2( مذکور، “سامانه جامع تجارت” را به گونره ای تهيره و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کليه فرآیندهای تجارت داخلي و خارجي از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت

مطالعه بیشتر :   راهنمای عملیات پایه در فرآیند واردات تجارت فرامرزی

بازرگاني و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک گذاری ارالعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سرامانه ارزی، سرامانه جرامع حمل و نقل و سامانه جامع بيمه مورد بهره برداری قرار گيرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خرود را در خاروت تجرارت از

رریق درگاه این سامانه مشاهده و پيگيری کند و از ورود چند باره ارالعات یکسان و تکراری جلوگيری شود.

-1 9 ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب )1931

مرجع تصویب: مجلس شورای اسالميتاریخ تصویب: 1311/11/16شماره : 77124

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتارادی و دارایري و جهراد کشراورزی، اتراقهرا و سرایر دستگاههای ذیربط، ظرف شش ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون، فرآینرد تجرارت خرارجي اعرم از واردات و صرادرات کراال و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهای تجاری، گواهيهای بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبرت سفارش، پروانه گمرکي و بيمه نامه، بدون نياز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونيکي درآورد. منابع مرالي مرورد نيراز برای اجرای این ماده از سرفالهای دولت الکترونيک در بودجه های سنواتي و نيز صرفه جویيهرای حاصرل از بهبرود فرآینردها و

کاهش دیوان ساالری، تأمين ميشود.

-1 4 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مصوب 1988 هیات وزیران و به استناد ماده 81

قانون تجارت الکترونیکی)

  مرجع تصویب: هيات وزیران  تاریخ تصویبنامه: 1388/7/21شماره تصویبنامه: هر32565/ث/151734

ماده -3 بند -1 د: تسهيل تجارت از رریق استفاده از ابزارها، مدلها و استانداردهای تجارت الکترونيکي ملي و بين المللي و ایجراد

مطالعه بیشتر :   تسهیلات سرمایه در گردش بانک ملی

پنجره واحد تجاری ماده -3 بند -1 خ: فراهم سازی زمينه تعامالت ملي و بين المللي در تجارت الکترونيکي

-1 5 مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطالعات، و ارتباطات و امنیت (فاوا) (تصمیم نمایندگان

ویژه رییس جمهور، موضوع اصل 111 قانون اساسی، )1983

مرجع تصمویب: نماینردگان ویرژه ریريس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری ارالعات و ارتبارات و امنيت (فاوا)  تاریخ ابالغیه: 1381/5/11شماره ابالغیه: ن44817ت/111111

ماده :4 همکاری دستگاههای اجرایي نامبرده با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای استقرار پنجره واحد تجاری و ارایه گزارش

عملکرد

-1 6 مصوبه وزرای عضو کارگروه ماده 4 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )1983(

مرجع تصویب: وزرای عضو کارگروه ماده 4 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکيتاریخ ابالغیه: 1381/12/11شماره ابالغیه: 1/521486

دیدگاهتان را بنویسید