راهنمای عملیات پایه در فرآیند واردات تجارت فرامرزی

همانطور که ذکر شد سامانه جامع تجارت از دو بخش تجارت فرامرزی و تجارت داخلي تشکيل شده است و بخش تجارت فرامرزی شامل عمليات واردات، صادرات و ترانزیت ميباشد. که در راستای راهنمایي و آموزش بازرگانان در این سند، گام های عمليات واردات تجارت فرامرزی که تا حدی ترتيبي هستند شرح داده خواهد شد. باید توجه داشت که پنج خوشه عمليات اصلي عمليات

واردات مربوط به تجارت فرامرزی به شرح زیر هستند.

شکل -1 عملیات واردات تجارت فرامرزی

قابل ذکر است که که بخش هایي از عمليات به رور کامل در سامانه انجام پذیر است و بخش هایي دیگر به رور جزیي اجرایي شده

و در آینده به رور کامل اجرایي خواهد شد.

الف: فرآیند ثبت سفارش

ب: فرآیند تعیین منشا ارز

فلوچارت :3 عملیات کلی واردات در تجارت فرامرزی

مطالعه بیشتر :   قوانین مرتبط با پیاده سازی سامانه جامع تجارت

دیدگاهتان را بنویسید