ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران

این بخش از فایل راهنما، جهت معرفي گامهای فرآیند ثبتنام و معرفي شرکت در «سامانه جامع تجارت ایران» تهيه گردیده

است. در فلوچارت 2 ميتوان به صورت کلي گام های فرآیند ثبت نام و ورود به سامانه جامع را مشاهده نمود.

فلوچارت:1 فرآیند ثبت نام

جهت ثبتنام، ميبایست وارد سامانه به آدرس https://www.ntsw.ir شوید.  تذکر: کاربران باید حتما از مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده کنند و به هيچ وجه از اینترنت اکسپرورر

استفاده ننمایند.

همانرور که در شکل مشاهده مينمایيد، از قسمت سمت چپ و باالی صفحه، گزینه «ثبتنام» را انتخاب نمایيد.

شکل -1 صفحه ابتدایی سامانه جامع تجارت ایران

سپس، مطابق شکل ، در صورتي که در سامانه ثبتارش عضویت دارید، گزینه «در سامانه ثبتارش عضویت دارم» و در

غيراین صورت، گزینه «در سامانه ثبتارش عضویت ندارم» را انتخاب نمایيد.  

تذکر: اگر درهنگام ثبت نام، کاربر نتوانست با گزینه ی عضو ثبتارش هستم وارد شود مي تواند گزینه دوم یعني عضو

ثبتارش نيستم را انتخاب و ثبت نام کند.

پس از انتخاب این گزینه، مطابق شکل ، فرم ثبتنام به شما نمایش داده خواهد شد. در صورتي که در بخش قبلي (شکل )2، گزینه

«در سامانه ثبتارش عضویت دارم» را انتخاب نموده باشيد ميتوانيد با وارد نمودن کد ملي و رمز عبور خود در سامانه ثبتارش،ارالعات خود را به صورت تکميل شده در فرم ثبتنام مشاهده نموده و نسبت به ویرایش آن اقدام نمایيد.

همانطور که در شکل مشاهده مينمایيد؛

–  قسمت )1( مربوط به روش احراز هویت ميباشد که در فراز اول راه انردازی سرامانه تمرامي کراربران بردون اسرتفاده از تروکن

مطالعه بیشتر :   قوانین مرتبط با پیاده سازی سامانه جامع تجارت

ميتوانند اقدام به ثبتنام نمایند. –  سپس ارالعات هویتي خود شامل «کد ملي، نام، نامخانوادگي، نام پدر، تاریخ تولد و شرماره شناسرنامه»، را وارد نمایيرد. ایرن ارالعات هویتي، باورت سيستمي و برخط از سامانه «سازمان ثبت احوال» استعالم مريگرردد لرذا در وارد نمرودن ارالعرات

صحيح و معتبر دقت نمایيد.

–  نحوه انتخاب تاریخ تولد: با انتخاب گزینه تاریخ تولد صفحه تقویم براز مريشرود کره روزهرای مراه جراری در آن نمرایش داده

ميشود. با دوبار کليک کردن بر روی قسمت باالیي تقویم (بخش شامل سال و ماه) ، امکان انتخاب سال، ماه و روز تولد وجرود

خواهد داشت. –  در قسمت )2( شماره تلفن همراه معتبر خود را وارد نمایيد زیرا از این پس، تمام اررالعرسرانيهرای مربورره، از رریرق ایرن

شماره تماس صورت خواهد پذیرفت. (این شماره تماس در قسمت بعد اعتبارسنجي خواهد شد.)  تذکر: منظور از شماره همراه معتبر شمارهای است که متعلق به خود شخص و یا شخص مدیر عامرل بروده و برا کرد

ملي ایشان تطابق داشته باشد.

–  ارالعات «تلفن ثابت و پست الکترونيک» نيز ميبایست تکميل گردد.

–  قسمت )3( در هنگام ثبتنام الزامي نبوده و شما ميتوانيد پس از اتمام ثبتنام و ورود به بخش مدیریت حساب کراربری خرود

نيز نسبت به بارگذاری تاویر اقدام نمایيد.

– در قسمت )4( کد پستي معتبر محل زندگي خود را وارد نمایيد. آدرس شما بر اساس کد پستي وارد شده، بارورت سيسرتمي از

شرکت پست استعالم خواهد شد لذا در ورود ارالعات صحيح و معتبر دقت نمایيد.

– قسمت )5( مربوط به فعالسازی رمز دوعاملي ميباشد. برای ارتقاء سطح امنيت حساب کاربری خود ميتوانيد رمرز دو عراملي را

مطالعه بیشتر :   تسهیلات سرمایه در گردش بانک ملی

فعال نمایيد. با فعالسازی این رمز در هر بار اقدام جهت ورود به حساب کاربری عالوه بر نياز به وارد نمودن رمز عبور ثابت، یک رمز

یکبار مارف نيز به شماره تلفن همراه شما ارسال خواهد شد که ميبایست آن را هم وارد نمایيد.

تایيد رمز عبور، آن را در هر دو قسمت وارد نمایيد. رمز عبور انتخابي شما ميبایست حداقل شامل 8 کاراکتر بوده و ترکيبي از اعداد، حروف انگليسي کوچرک و برزرد در آن اسرتفاده

شده باشد.

پس از تکميل ارالعات مربوط به قسمتهای 1 تا 7 ، در قسمت )8( گزینه «صفحه بعد» را انتخاب نمایيد.

 تذکر: اگر کاربر در مراحل ثبت نام پيغام شماره شناسنامه اشتباه است و یا کد ملي صحيح نمي باشد را دریافت کرد.

باید ارالعات کارت ملي جهت تاحيح برای پشتيبان سامانه ارسال شود.  تذکر: اگر پيغام (کد پستي یافت نشد) توسط بازرگان دریافت شد فعال به رور موقت کد پستي دیگری را وارد کند

سپس بعد از اینکه ثبت نام نهایي شد، در مدیریت حساب کاربری، کدپستي را تاحيح کند.

در این بخش، فرمي مطابق شکل به شما نمایش داده خواهد شد. با ورود به این فرم یک کد اعتبار سنجي 4 رقمي به شماره تلفرن

همراه معرفي شده در صفحه قبل پيامک خواهد شد.

کد دریافت شده را در قسمت مشخص شده وارد و گزینه «تکميل ثبتنام» را انتخاب نمایيد. در صورتي که به هر دليلي کد اعتبارسنجي را دریافت ننمودید، پرس از گذشرت 3 دقيقره مريتوانيرد گزینره «ارسرال مجردد کرد

اعتبارسنجي» را انتخاب نمایيد. با انتخاب این گزینه سامانه مجددا کد اعتبارسنجي را به تلفن همراه شما ارسال مينماید. در صورتي که قاد دارید تغييراتي در ارالعات وارد شده ایجاد نمایيد، ميتوانيد با انتخاب گزینه «صفحه قبل» ایرن کرار را انجام

مطالعه بیشتر :   راهنمای عملیات پایه در فرآیند واردات تجارت فرامرزی

دهيد.

در این قسمت، ثبتنام شما به اتمام رسيده است و شما ميتوانيد با ورود به صفحه اصلي سامانه به آدرس www.ntsw.ir گزینره

«ورود به سيستم» را انتخاب نموده و با تکميل نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید (مطابق شکل .)

دیدگاهتان را بنویسید