تأیید فاکتور در سامانه جامع تجارت: راهنمای جامع و کامل

تایید فاکتور در سامانه جامع تجارت

تأیید فاکتورهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت الزامی است و عدم انجام آن می‌تواند عواقب قانونی جدی به همراه داشته باشد.